Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi”, yerelde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması, etik davranış kurallarının oluşturulması ve yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak için Ocak 2019 tarihinde hayata geçirildi.

Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Sözleşme Makamı olduğu ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen yerel yönetimlerde reform etkisi yaratacak olan “Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi” kapsamında yerel yönetimlerde özellikle il özel idareleri ve belediyeler tarafından sunulan hizmet alanlarında etik davranış kodlarının oluşturulması için ülke çapında bir dizi çalıştay gerçekleştiriliyor. Çalıştaylar; Kamu Görevlileri Etik Kurulu uzmanları, Belediye Başkanları, Belediye Meclisi üyeleri, İmar ve Bütçe Planlama Komisyonları üyeleri, Valiliklerdeki Etik Komisyon üyeleri, Belediye Meclislerindeki Etik Komisyon üyeleri, mesleki kuruluşlar, STK’lar, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünden uzman temsilcilerin katılımı ile gerçekleşiyor. Gaziantep, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir’de yapılan ve toplam 13 çalıştaydan oluşan çalıştayların onbirincisi 4 Şubat’ta Antalya’da başladı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan “Bu projede eksikliklerimiz var mı, varsa nerede, bunun tespitini yapıyoruz. Bu çalışmaların sonunda eğitilmiş insan gücümüz de artacaktır. İnsanımızın, uzmanların, üniversitelerin, başta meclisimiz olmak üzere seçilmiş tüm katmanların buna inanması lazım. Mayamızda olan güzellikleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yerine gidip yüz yüze iletişimi doğru bir yöntem olarak düşündük gördük o yüzden bugün de Antalya’dayız. Şu ana kadar çalıştaylar kapsamında 56 ile ulaşmış olduk. 81 ile ulaşmayı hedefliyoruz. Bu projeyi 2021 yılının başında bitirmiş olduğumuzda daha güzel bir Türkiye meydana gelecektir” ifadelerini kullandı.

Çalıştay kapsamında, yerel yönetimlerde etik değerlere yönelik hassas hizmet alanları ve etik dışı davranış örnekleri; yerel yönetimlerden ve diğer ilgili kurum/kuruluşlardan gelen katılımcılardan müteşekkil çalışma gruplarına, yerel yönetimlerin hizmet alanlarında etik davranış kuralları geliştirmelerine kaynak teşkil edecek şekilde projenin uzmanları tarafından interaktif olarak sunuldu.

Çalıştaya Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun yanı sıra; Antalya ve komşu iller Denizli, Burdur, Isparta, Karaman, Konya, Niğde, Aksaray’dan Belediye Başkanları, Belediye Meclisi üyeleri, İmar ve Bütçe Planlama Komisyonları üyeleri, Valiliklerdeki Etik Komisyon üyeleri, Belediye Meclislerindeki Etik Komisyon üyeleri, mesleki kuruluşlar, STK’lar ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünden uzmanlar katıldılar.

Gaziantep, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir’de yapılan çalıştaylar Antalya’nın ardından Ankara’da son bulacak. Çalıştaylar kapsamında yerel yönetimlerdeki öncelikle imar, ruhsatlar, ihaleler, işe alım ve sosyal hizmet alanlarında şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve yüksek hizmet kalitesi gibi etik davranış kurallarının geliştirilmesi, teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve benimsenmesi ile vatandaşın memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir.

Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi’nde Neler Var?

Etik ilkeler, kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet sunumunda rehberlik yapan en önemliaraçlardan birisidir. Bu çerçevede; hukukun üstünlüğü, dürüstlük, adalet, güven, eşitlik, şeffaflık ve liyakat gibi evrensel ilkeler referans kabul edilir. Bu ilkelere uyulmasının sağlanmasıyla halkta kendisine hizmet sunan kurumlara yönelik güvengeliştirici bir ortam oluşur.

Etik ilkelerin ihlali ise kamu hizmet sunumlarında karşılaşılanrüşvet, yolsuzluk ve kayırmacılık gibi suç oluşturan halleri de içeren etik dışı uygulamaların önüne yeteri düzeyde geçilemediği koşullarda gerçekleşmektedir.

Etik ilkelere uygun iyi bir kamu yönetimi için gerekli yasal altyapının oluşturulması ve farkındalık artırma ihtiyacından yola çıkılarak hazırlanan projemiz;

  • 16 Ocak 2019 tarihi itibarıyla uygulanmaya başladı.
  • Projenin süresi 24 ay olup, Ocak 2021 itibariyle tamamlanacak.
  • Projenin faydalanıcısı Kamu Görevlileri Etik Kurulu (KGEK)’dur. Projenin diğer faydalanıcı kurumları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü (YYGM) ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü (İİGM)’dür.
  • Sözleşme makamı Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.
  • Proje, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II kapsamında finansal olarak AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1.790.000,00 AVRO bütçeyle desteklenmektedir, projenin İzleme Makamı ise AB Türkiye Delegasyonu (EUD) dur.